Home > Артисти 2015 > L.Y.R.A. – България – Ритуално изкуство

L.Y.R.A. – България – Ритуално изкуство

http://www.lyraritualart.com/bg/ 

L.Y.R.A. е проект на Дарина /Рина/ и Димитър /Нигор Пилнаца/, насочен към създаване на ритуално изкуство. Те са артисти и юристи, които живеят и работят в България. Дарина и Димитър са също организатори на Арт резиденция „Старото училище“ – Горна Липница.  От 2010 г. досега двамата са организирали редица арт събития. През 2012 г. L.Y.R.A. започват работата си по създаване на Ритуалното изкуство /РИ/ като форма на творчество. Идеята за това възниква в резултат на продължително търсене на модерна и концептуална визия на изкуството, която същевременно да интегрира в себе си принципите на ритуалите и древните знания. В основата на ритуалното изкуство са заложени идеите на Манифест „2012“ на кръга „Старото Училище“ за Началото на Новия Свят. Ритуалното изкуство следва ясна общественозначима цел, която надхвърля границите на познатото и известното, и е разбираема извън земните предели.

През 2014 година L.Y.R.A. развиват идеята за Звездно Ритуално Изкуство /Star Ra/.

В своите творби L.Y.R.A.смесват старите знания и символи с принципи на модерната физика /квантовата теория и теория на относителността/ и юридически/политически модели и похвати. Творбите им са въображаеми оброчища, включващи картини, колажи, текстове, предмети и пърформанси. Всяка една творба е свързана с предварително проучване и изследване на конкретната тема, като натрупаните знания са част от творбата. L.Y.R.A. изхождат от идеята, че артистът е творец и законодател, който твори при спокойно и балансирано състояние на духа, за да може да възприема единството на Вселената. Само в този случай неговите действия създават взаимовръзки, които динамично променят и развиват Вселената.

Новите политици/Врати на времето 

 /Ритуална инсталация, която се състои от 5 портрета, 1 икона, 2 колажа, 1 картина, 1 празно платно, видео, предмети, текстове/ 

Инсталацията в Закриваща изложба на Арт Резиденция “Старото Училище” – “Ритуално Изкуство: Време и Пространство”, 22.08.2015 г., с. Горна Липница

Концепция:

От незапомнени времена хората са организирали живота си в групи, в които малцина са били лидери, а мнозинството са се оставяли да бъдат водени. Между лидерите и техните последователи е имало както взаимодействие и сътрудничество, така и противоречия и конфликти. В зависимост от характера на тази връзка се е оформял и светът, който те са създавали – хармонична и съзидателна действителност, или свят на дисбаланс и деструкция. В крайна сметка се оказало, че конкретното време и място, както и хората, които го населявали били правопропорционални на материята, от която били създадени техните водачи. Така е и до днес – времето и хората, които живеят в него – техните идеали, страсти и стремежи се отразяват в тези, които ги ръководят. Това, което се случва в момента в политическата действителност в света показва, че е дошло Времето и е възможно случването на един нов тип лидери, които в световната история не са съществували досега – Лидери-Творци.

Инсталацията Новите политици/Врати на времето използва конкретното качество на времето и играе ролята на ключа, който ще отвори вратата, през която да влязат новите лидери на света.

Инсталацията е динамично изградена и незавършена структура, която се развива във времето в зависимост от зрителя /наблюдател/. В този смисъл как ще бъде разбрана и какъв ефект ще породи, зависи от хората, които я наблюдават и качествата, които те притежават. Възможно е пълното й проявление да остане неотключено тук и сега, но по-важното е, че началото е поставено.

Инсталацията представлява механизъм, съставен от различни елементи, който е изграден под формата на олтар. Олтарът съдържа три времеви пояса – минало, настояще и бъдеще под формата на времеви конус, а като средство за измерване на времето служи скала, разположена извън него.  Централната точка в инсталацията е настоящият момент /Сега/ представен под формата на Таро карта – ХIII. Смърт, която визуализира  извършените ритуали за разграждане /унищожаване/ на съществуващия политически ред. Отделните ритуали бяха подготвени и извършени при внимателен и целенасочен подбор на точното време и място в периода октомври 2014 – август 2015 г. и включват ритуалните техники – разкъсване, закопаване и изгаряне. Процесът на създаване на ритуалите е документиран под формата на видео.

В долната част на времевия конус – Минало – са разположени портрети на лидери от световната история с безспорни характеристики на водачи. Решаващ за избора на конкретната личност беше фактът, че всеки един от тях притежава харизма и способност да владее масите като ги поведе след една идея. Водени от идеята на съвременната физика за съществуването на паралелни реалности и множество проявления на едно и също събитие, ние избрахме да ги представим чрез един от техните образи, който ще съответства на целите на инсталацията. Този нов прочит на старите лидери ще окаже въздействие върху формирането на новите политици във времевия пояс – Бъдеще, но само след окончателното им трансформиране в точката – Сега. Независимо от това с какво са станали известни те приживе, всеки един от тях притежава поне по едно качество, което трябва да притежават новите лидери.  На принципа на приемствеността и на това, че новото се гради върху основите на старото, за да съществуват новите водачи, те трябва да въплъщават знанието и опита на историята.

Сред портретите на политиците е разположена икона на най-почитания български светец и лечител – Св. Иван Рилски, чиято цел е да прехвърли качествата чистота и  святост на новите лидери.

В частта Минало под форма на колаж е представена световната политическа ситуация в последните няколко години – протести срещу властта и съществуващия ред. Макар те да представят прояви от различни краища на света, общото в тях е че са насочени към една и съща цел и отразяват стремежите на хората за ново управление. В колажите са интегрирани интернет снимки от протестите заедно със символи от Кабала.

В горната част  на времевия конус – Бъдеще се съдържат два елемента. В центъра е разположено стилизирано изображение на новите политици, представени като общност, но неясни като конкретна форма. Най-горе е започнато, но незавършено платно, което има за цел да представи как новите политици ще си взаимодействат с обществото. Тъй като материализацията на този процес все още не е завършена, т.е. съществува само на идеен план, той все още е невидим за очите на зрителя.

                                                                                                                                                L.Y.R.A., 2015
 
 
 
 

 80 см x 70 см, колаж, смесена техника върху платно

В частта Минало под форма на колаж е представена световната политическа ситуация в последните няколко години – протести срещу властта и съществуващия ред. Макар те да представят прояви от различни краища на света, общото в тях е че са насочени към една и съща цел и отразяват стремежите на хората за ново управление. В колажите са интегрирани интернет снимки от протестите заедно със символи от Кабала.


80 см x 60 см, колаж, смесена техника върху платно

Централната точка в инсталацията е настоящият момент /Сега/ представен под формата на Таро карта – ХIII. Смърт, която визуализира  извършените ритуали за разграждане /унищожаване/ на съществуващия политически ред.


37 см x 23 см, акрил върху картон

В горната част  на времевия конус – Бъдеще се съдържат два елемента. В центъра е разположено стилизирано изображение на новите политици, представени като общност, но неясни като конкретна форма.


116 см x 73 см, бяло платно

Най-горе е започнато, но незавършено платно, което има за цел да представи как новите политици ще си взаимодействат с обществото. Тъй като материализацията на този процес все още не е завършена, т.е. съществува само на идеен план, той все още е невидим за очите на зрителя.


 
Цар Борис I (852-907)
37 см x 23 см, акрил върху картон
 
 
 
 Св. Иван Рилски (ок. 876-946)
35 см x 24 см, акрил върху картон
 
 

 
Жана д’Арк (1412-1431)
37 см x 23 см, акрил върху картон
 
 
 Ейбрахам Линкълн (1809-1865)
37 см x 23 см, акрил върху картон
 
 
 
Стефан Стамболов (1854-1895)
37 см x 23 см, акрил върху картон
 
 
 
Адолф Хитлер (1889-1945)
37 см x 23 см, акрил върху картон

Отделните ритуали бяха подготвени и извършени при внимателен и целенасочен подбор на точното време и място в периода октомври 2014 – август 2015 г. и включват ритуалните техники – разкъсване, закопаване и изгаряне. Процесът на създаване на ритуалите е документиран под формата на видео:

Видео, 5.13 мин.

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 
 
Logo novo

www.culture-eea-bg.org

 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 
 
 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*