Home > Видео > REDRESS, 2015 – Brandi Martin – САЩ

REDRESS
Brandi Martin
с. Горна Липница, България

Арт Резиденция „Старото Училище“ – Ритуално Изкуство: Време и Пространство, 2015

 

Тази творба показва как процесите на унищожение и възстановяване винаги се случват едновременно вътре в нас. Докато изпитваме чувството на загуба отново и отново, процесът на реконструиране на живота ни се случва по същото време. Една от ролите на ритуалите е да демонстрира, това че миналото, настоящето и бъдещето са предназначени да съществуват заедно. Затова усилието, което полагаме, за да възстановим нашите животи, както и култури, след трудни времена, е не само героично, но и красиво, въпреки белезите, които още са там.

Проектът ми беше вдъхновен от историята на България и Горна Липница. Дори идеята на тази резиденция, да се използва едно неработещо училище, за да създава изкуство и нов ритуал всяко лято е точно това, за което говоря. Аз мога да свържа своето минало, както и миналото на семейството ми с това, което откривам тук.

Сливането на моята история и чувства с една ръчно направена рокля от този район, символизира това универсално човешко усилие да преправиш живота си с промяна и ритуал.

 

 
 
Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Logo novo

www.culture-eea-bg.org

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 
 
 
 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*