Home > ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

НЧ „Зора-1887“, с. Горна Липница

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

08.12.2020 година.

ПОКАНА за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност за подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни дейности, свързани с ревитализиране на покрива, фасадата и вътрешното пространство на едноетажна, масивна училищна сграда, намираща се в с. Горна Липница, община Павликени“


На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с разработване на проект „Ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на център за изкуства – Арт Резиденция „Старото Училище“ от НЧ „Зора-1887“, с. Горна Липница за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” и за определяне на прогнозната стойност на поръчките за изпълнение на дейностите по проекта, НЧ „Зора-1887“ кани всички заинтересовани лица да предоставят оферта с предложени стойности за изпълнение на следните дейности:

• „Строително-ремонтни дейности, свързани с ревитализиране на покрива, фасадата и вътрешното пространство на едноетажна, масивна училищна сграда, намираща се в с. Горна Липница, община Павликени“ – съгласно приложената към настоящата покана Количествена сметка – Приложение № 1


Офертите с предложените стойности за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката следва да бъдат предоставени в срок до 17.12.2020 година в деловодството на НЧ „Зора-1887“, с. Горна Липница, съгласно приложение образец – Приложение № 2. 

Участниците в пазарната консултация могат да отправят запитвания относно поканата на електронна поща: zora_1887@abv.bg


Документи:

1. Покана

2. „Количествена сметка“ – Приложение № 1

3. Образец на оферта за участие в пазарни консултации“ – Приложение №  2

08.12.2020 година.

За участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност за подготовка за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане на център за изкуства – Арт Резиденция „Старото Училище““


На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с разработване на проект „Ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на център за изкуства – Арт Резиденция „Старото Училище““ от НЧ „Зора-1887“, с. Горна Липница за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” и за определяне на прогнозната стойност на поръчките за изпълнение на дейностите по проекта, НЧ „Зора-1887“ кани всички заинтересовани лица да предоставят оферта с предложени стойности за изпълнение на следните дейности:

  • „Доставка на оборудване и обзавеждане на център за изкуства – Арт Резиденция „Старото Училище““ – съгласно приложената към настоящата покана Техническа спецификация – Приложение № 1

Офертите с предложените стойности за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката следва да бъдат предоставени в срок до 17.12.2020 година в деловодството на НЧ „Зора-1887“, с. Горна Липница, съгласно приложение образец – Приложение № 2. Участниците в пазарната консултация могат да отправят запитвания относно поканата на електронна поща: zora_1887@abv.bg


Документи:

1. Покана

2. „Техническа спецификация“ – Приложение № 1

3. „Образец на оферта за участие в пазарни консултации“ – Приложение № 2