Home > РИТУАЛНО ИЗКУСТВО

Ритуално изкуство

 

„Ритуалното изкуство“ е  направление в изкуството, създадено през второто десетилетие на 21 век. Развива се с основен център Арт Резиденция „Старото училище“ – Горна Липница, България.

Началото на ритуалното изкуство като форма на творчество е поставено през 2012 г. Идеята за неговото създаване възниква в резултат на продължително търсене на съвременна и концептуална визия на изкуството, която същевременно да интегрира в себе си принципите на ритуалите и древните знания.  В основата на ритуалното изкуство са заложени идеите на Манифест „2012“ на кръга „Старото Училище“ за Началото на Новия Свят.

Основните принципи на Ритуалното изкуство са създадени  през 2013 г. Те са:

/1/ Артистът използва похватите на ритуала при създаването на своята творба, нейното излагане /представяне на публиката/ и бъдещото й движение във времето и пространството.

/2/ Конкретната творба е само външната изява на една концепция, ритуала по нейното създаване, излагане и бъдещо движение във времето и пространството е действителната й субстанция. Но всичко това е взаимосвързано и едното не може да съществува без другото.

/3/ Затова – изкуство и произведение на изкуството трябва да бъде не само конкретната творба, а и процеса на нейното създаване, излагане и бъдещото й движение във времето и пространството.

/4/ Действията на артиста – при създаването на творбата, нейното излагане и бъдещо движение във времето и пространството – трябва да имат символично значение.

/5/ Крайният резултат – ритуално създадено произведение на изкуството /разглеждано като гореописаната съвкупност/ – трябва да е насочено към постигане на определена и ясна общественозначима цел.

 

През 2014 г. е развита вселенската същност на Ритуалното изкуство, като е създадена концепцията за Звездно Ритуално Изкуство.

 

През 2015 г. са добавени допълнителни характеристики на Ритуалното изкуство:

Ритуалното изкуство по своята същност е „бавно“ и „умно“ изкуство.

Конкретният творчески акт се случва във времето „Сега“, но той се намира във връзка и с времевите периоди „Минало“ и „Бъдеще“.

При създаването на Ритуално изкуство артистът осъзнава различните проявления на Времето и Пространството и ги използва по съответен начин за постигане на общественозначимата цел, към която е насочено неговото изкуство.